Close

MANAGEMENT

DPIFF JURY PRESIDENT

“Jury President”

Shri. Chandrashekhar Pusalkar Ji (Grandson of Dadasaheb Phalke)

DPIFF JURY

“Founder & M.D.”

Mr. Anil Mishra

Abhishek Mishra CEO DPIFF

“CEO”

Mr. Abhishek Mishra

Legal Advisor

Ms. Shweta Mishra

Hyderabad

Mr. Ehsaan Rehan

Mumbai

Mr. Raju Tiwari

Delhi