Close

MANAGEMENT

DPIFF JURY PRESIDENT

“Jury President”

Shri. Chandrashekhar Pusalkar Ji (Grandson of Dadasaheb Phalke) 

“Founder & M.D.”

Mr. Anil Mishra

“CEO”

Mr. Abhishek Mishra

Our Team

Ms. Shweta Mishra

Advisory Board Member

Mr. Raju Tiwari

Advisory Board Member

Mr. Yash Jain

Director Creative & PR

Mr. Vinay Punamiya

Director MarCom

Ms. Neha Singh

Director Marketing

Mr. Vinay Singh

Director Finance

Ms. Mili Patel

Marketing Manager

Mr. Vatsal Joshi

VP – Marketing 

Rubin Raj

Mr. Rubin Raj

South Head