Close

MANAGEMENT

DPIFF JURY PRESIDENT

“Jury President”

Shri. Chandrashekhar Pusalkar Ji (Grandson of Dadasaheb Phalke) 

“Founder & M.D.”

Mr. Anil Mishra

“CEO”

Mr. Abhishek Mishra

Our Team

Ms. Shweta Mishra

Advisory Board Member

Mr. Raju Tiwari

Advisory Board Member

Mr. Yash Jain

Director Creative & PR

Mr. Vinay Punamiya

Director MarCom

Ms. Neha Singh

Director Marketing

Mr. Vinay Singh

Director Finance

Ms. Mili Patel

Marketing Manager

Mr. Vatsal Joshi

Marketing Head

Rubin Raj

Mr. Rubin Raj

South Head